Téarmaí & Coinníollacha

Terms & Conditions / Code of Behaviour

It is imperative that Coláiste Chiaráin ‘Terms and Conditions’ and 'Code of Behaviour' are read in full.

Course Fee

The course fee includes accommodation, meals, tuition, and all course activities/ Clúdaíonn an táille, an lóistín, cothú, teagasc agus imeachtaí sa choláiste.

It does not cover the cost of transport to and from the centre at beginning and end of course, medical bills/expenses or tours during the course/Níl costas an taistll chuig agus abhaile ón gcoláiste san áireamh sa táille ná costais dochtúra, billí leighis ná turais i rith an chúrsa.

Tours/Turais

A package of tours (day and ½ day trips) are organised for the students during their two weeks stay, i.e. Day Trip by Boat/Ferry to the Aran Islands plus Tour of Conamara and Salthill. Total cost €60./ Tá pacáiste turais eagraithe do gach scoláire i.e. Turas báid go h-Árainn, turas timpeall Chonamara agus Bóthar na Trá. Costas €60.

A Payment LINK for this is forwarded to parents in advance of start of course. / Seolfar nasc chuig tuismitheoirí roimh thús an chúrsa, le n’íoc as seo.

Applications & Enrolment/Iarratais

Deposit/Éarlais: A deposit of €300 to be paid at time of booking/Beidh éarlais de €300 le n’íoc leis an áirithint

Balance/Fuílleach: Balance of the course fee to be paid 6 weeks prior to start date of course / Caithfear iarmhéid táillí an chúrsa a íoc 6 seachtainí roimh thús an chúrsa.

If a student does not pay the balance in the timeframe requested their deposit shall be forfeited and their place shall be opened up to students on the waiting list/muna níocfar iarmhéid san tréimhse ama leagtha amach ní aisíocfar an éarlais ach cáillfear an áit ar an gcúrsa

Cancellation & Refunds / Cealaithe agus Aisíoc
The balance of the course fee is payable 6 weeks prior to the course start date / ní mhór iarmhéid costas an chúrsa a íoc 6 seachtainí roimh data tosaithe.

In the event that a student needs to cancel their place written notice is requested 6 weeks prior to the start date of the course. A refund less an administration fee (€150) shall be issued/i gcás cealú ba chóir go mbeadh sin curtha i scribhinn sé seachtainí roimh data tosaithe an chúrsa. Déanfar aisíoc lúide táille riaracháin. (€150)

Cancellations made between 6 weeks and 1 week before course starts, forfeit full deposit/ I gcás cealú idir 6 seachtainí agus 7 lá roimh dháta tosaithe an chúrsa, déanfar aisíoc lúide an éarlais iomlán.

Cancellations made 7 days or less before course starts, forfeit the full course fee. / Cealú taréis 7 lá roimh thús an chúrsa, caillfear iomlán an táille.

The course fee does not cover the cost of transport to and from the college at the beginning and end of the course. / Níl costas taisteal chuig agus abhaile ón gcoláiste san áireamh sa táille.

If the college needs to cancel the course due to government Covid-19 restrictions or any other reason that is outside of our control, the student will first be offered to rebook their place on an alternative course at a later date. If this is not suitable then a refund less an administration fee (€150) shall be issued.
Más rud é go gcuirtear an cúrsa ar ceal de bharr COVID nó aon chúis eile nach mbaineann linn, déanfar tairiscint ar dtús ar atháirithint ar chúrsa eile ag am eile. Muna fheileann seo déanfar aisioc lúide táille riaracháin (€150).

If the college needs to reduce numbers due to government Covid-19 restrictions or for any other reason that is outside of our control then the places available will be allocated on a first come first served basis. Those that are outside of the allocated numbers will first be offered to rebook their place on an alternative course at a later date. If this is not suitable then a refund less an administration fee (€150) shall be issued. / Más rud é go gcaithfear uimhreacha a laghdú ar chúrsa de bharr srianta COVID déanfar tairiscint de réir dáta áirithintí. Éinne taobh amuigh don uimhir atá ceadaithe, is féidir atháirithint a dhéanamh ar chúrsa éagsúl agus muna fheileann seo déanfar aisíoc lúide táille riaracháin (€150).

No refund is available for anyone leaving the course early / Ní dhéanfar aon aisíoc d’éinne a fhágann an chúrsa luath.

 

Travel/Taisteal

 • Travel privately by car.

Students to be left at the guesthouse between 5.30 – 8.30p.m., on day of arrival.

Students to be collected from the guesthouse between 7.30 – 9.00a.m on day of departure.

 • Travel by public transport/by Irish Rail.

Parents to make all arrangements directly with Irish Rail for this travel. However, with our co-operation, Irish Rail will have special arrangements in place for the route from Dublin to Galway for the Gaeltacht students for their travel dates. Parents are provided with details of this in advance, along with information on how to book the return ticket with Irish Rail.

While not accepting any responsibility for students on this train journey, Coláiste Chiaráin do provide teachers/Cúntóirí to accompany the students on the journey to the Gaeltacht and back home to Dublin again. Buses are organised for the trip between Ceannt station in Galway and the College. Cost to be paid by the parents. A link for payment of the cost the return ticket for this service, is provided by the college to those who chose this option.

 

 • Taisteal go príomháideach i gcarr.

Scoláirí a bheith fágtha ag an teach lóistín idir, 5.50 - 8.30i.n. ar an lá teachta.

Scoláirí a bheith bailithe ón teach lóistín idir, 7.30 - 9.00a.m. ar an lá imeachta.

 • Taisteal ar bhus nó traein.

Traein: Déanfaidh tuismitheoirí na socraithe ar fad le hIarnród Éirearnn, a mbeidh socrú speisialta traenach déanta acu idir Báile Átha Cliath agus Gaillimh don taisteal chuig an nGaeltacht agus ar ais abhaile arís. Seolfar eolas agus nasc chuig tuismitheoirí roimh thús an chúrsa, le gur féidir leo ticéid a chur in áirithint do seo. Ní ghlacann Coláiste Chiaráin aon fhreagracht as scoláirí a bhíonn ag taisteal ar an módh seo, ach más aon chompóirt do thuismitheoirí é, beidh múinteoirí/cúntóirí ar an traein i mbun monatóireachta don aistir agus níl aon chostas breise i gceist maidir leis seo.

Bus: Dóibh siúd go dteastaíonn sé uathu, beidh busanna eagraithe ag Coláiste Chiarain don turas idir Gaillimh agus an choláiste sa gCeathrú Rua. Seolfar nasc chuig tuismitheoirí roimh ré, más mian leo ticéad fillte a cheannacht don turas seo.

 

Cód Iompar an Choláiste / Code of Behaviour (College Rules)

The aim of the college is to learn Irish in a relaxed and fun atmosphere however to enable this to be achieved there are rules that need to adhered to for the safety and benefit of all.

Changes may be made to the Cód Iompar to ensure adherence to Public Health Guidelines. The policy will be updated regularly.

Sí aidhm an Choláiste ná go mbeidh eispeireas taitneamhach tairbheach ag foghlaimeoirí le linn an tréimhse a chaitheann said sa nGaeltacht agus go dtiocfaidh barr feabhas agus snas ar an Ghaeilge atá acu chomh maith le fás ar a muinín an teanga a labhairt. Ach chun go gcinnteofar é seo do gach duine ní mhór cloí le rialacha an Choláiste.

D’fhéadfadh go mbeadh athraithe ar an Chód seo chun ailíniú le Treoirlínte Sláinte Phoiblí. Beidh uasdhátú ar an gCód seo ó bhliain go bliain.

Riail na Gaeilge

The college maintain that IRISH ONLY is to be spoken during your stay at Coláiste Chiaráin. Students to use Gaeilge in all conversations including private and personal conversations with their fellow students during the course. A sincere effort by all students is expected.

Sí an Ghaeilge teanga an Choláiste, agus úsáidfear í sna comhrá ar fad le linn an chúrsa.

Help, encouragement and support in the form of a rewards system has proved very effective in recent years in motivating students to speak Irish. If a student is found to speak English, a multi-stage disciplinary process is activated which aims to raise student awareness about the choices they are making. Parents will be made aware if their son or daughter has been making little effort to abide by Riail na Gaeilge and they will be advised to speak to their son/daughter to reinforce the importance of abiding by the rules. Students will be guided to reflect on their behaviour. If a student continues to refuse to speak Irish notwithstanding all the encouragement and counsel offered by cúntóirí, múinteoirí, management and parents, then the principal will ultimately have no choice but to send that student home as they deprive other students of the opportunity of benefitting fully from their time on the course.

Usáidtear córas luaíochta sa Choláiste chun scoláirí a spreagadh an Ghaeilge a labhairt. Ina theannta sin úsáidtear córas céimníoch smachta nuair a fhaightear scoláire ag labhairt i mBéarla. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas muna bhfuil an scoláire ag cloí le Riail na Gaeilge. Má leanann scoláire ag sárú Riail na Gaeilge ní bheidh aon rogha ach an scoláire sin a chuir abhaile, ar mhaithe le dul chun cinn na scoláirí eile ar an gcúrsa.

Prohibited Substances/Substaint Choiscthe

 • Smoking and possession of alcohol or drugs is prohibited at all times during your stay at Coláiste Chiaráin/ tá cosc iomlán ar chaitheamh tabac nó seilbh ar alcól nó drugaí le linn an tréimhse a chaitear i gColáiste Chiaráin
 • Students may not enter a public house, purchase or consume alcohol during their stay at Coláiste Chiaráin/níl cead alcól a cheannacht, a ól nó dul isteach i teach tabhairne le linn an tréimhse a chaitear i gColáiste Chiaráin
 • Failure to comply with this rule will result in expulsion from the course.

 

Dangerous Objects/Ábhar Chontúirteach

In the interest of students’ health and safety, objects deemed dangerous or wielded in a way that endangers health and safety will be confiscated and the offending student sent home immediately/níl cead ábhar chontúirteach atá baolach do shláinte agus sábháilteacht a bheith i seilbh ag nó in úsáid ag scoláire nó cuirfear abhaile iad ón gcúrsa

Bullying/Bulaíocht

Bullying will not be tolerated nor will foul language. Bullying or misbehavior will mean expulsion.

Ní ghlacfar le aon bulaíocht nó droch úsáid teangan. Cuirfear abhaile aon scoláire atá ag déanamh bulaíocht nó ar iompar tromchúiseach.

All instances of suspected bullying will be fully investigated by the principal and teachers and the directors of the course will be informed. Parents will be informed of what events have transpired and what steps have been taken, in line with the College Anti-Bullying Policy. A student found to have engaged in bullying behaviour of any sort will be sent home, and it will be the responsibility of the parents to arrange collection of that student from An Cheathrú Rua immediately. The college will assist with travel arrangements in any way possible but a student found, on the balance of the evidence available, to have bullied another will leave the college once that decision has been taken by the principal, approved by the Directors and communicated to parents.

Déanfaidh údaráis an Choláiste gach cás amhrasta a fhiosrú go mion. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas maidir le aon fiosrúcháin agus na céimeanna atá á thógáil agus beidh deis acu labhairt lena mhac/iníon. Cuirfear abhaile aon scoláire atá ag bulaíocht gan mhoill agus beidh freagracht ar tuismitheoirí an scolaire sin a bhailiú ón gCeathrú Rua. Tacóidh an Choláiste le aon socruithe taistil a fheileann do thuismitheoirí, chomh fada agus is féidir.

 

Curfew/Cuirfiú

All students must return to the guest houses by 10pm each night or as advised by the principal or vice- principal/tá sé riachtanach go mbeadh gach scoláire arais sa Teach Lóistín roimh am cuirfiú, de réir mar atá leagtha amach ag an bpríomhoide

Personal Care/Cúram Pearsanta

Change of hairstyle/colour or piercing is strictly forbidden during your stay at Coláiste Chiaráin/ní cheadaítear athrú stíl nó dath gruaige nó polladh cluaise le linn an tréimhse sa Choláiste

Theft and Vandalism/Goid agus Loitiméireacht

Students will be expelled from the College immediately if found to have stolen. A student who causes damage to property, equipment or the belongings of another person will be charged for that damage and expelled from the College immediately/Cuirfear abhaile aon scoláire a dhéanann goid nó dochar do shealúchas nó threalamh a bhaineann le duine éigin eile

Relationships/Caidreamh

Serious company keeping or any kind of inappropriate relationship between students is forbidden. Students must abide by the college rules. The curfew must be observed each night, as directed by the principal or vice principal and any student who leaves the Teach Lóistín after curfew any night for any reason will be suspended or expelled. At all other times during the day students are not free to make arrangements to meet each other outside of organised and supervised college activities within the college environment or in any other place.

Ní cheadaítear aon chaidreamh míchuí idir scoláirí. Ní mhór do scoláirí cloí le rialacha an Choláiste mar a bhaineann siad leis an cuirfiú. Cuirfear abhaile aon scoláire a fhágann an Teach Lóistín taréis an cuirfiú. Níl cead socraithe a dhéanamh chun buaileadh le aon scoláirí eile nó le daoine áitiúil taobh amuigh do na himeachtaí atá eagraithe ag an Choláiste, sa gColáiste nó taobh amuigh don Choláiste.

Guesthouse

Students must behave appropriately in the Teach Lóistín. Follow the rules of the guesthouse as explained by Bean an Tí. A student found to have damaged property in the guesthouse will be charged for the damage and may be suspended or expelled. Rooms should be neat. Large groups should not congregate in one room. Lights out should be observed.

Ní mhór deá iompar sa Teach Lóistín. Lean na rialacha mar atá leagtha amach ag Bean an Tí. Níl cead aon dochar a dhéanamh san Teach Lóistín. Íocfar as aon damáiste agus d’fheadfaí fionraí nó dibirt a bheith i gceist sa chás sin. Ba choir do sheomraí codlata bheith néata agus níor choir grúpaí móra bheith ag teacht le chéile in aon seomra. Soilse as ag am atá socraithe ag Bean an Tí.

Iompar/Behaviour

Students should behave appropriately when walking to and from the College or travelling to and from the College by bus. When engaging with local people in the shop, post office or at any other venue, students should be courteous and well behaved. Any reported instances of misconduct will be investigated and students found to have behaved inappropriately may be suspended or expelled/Ba chóir don scoláire deá iompar a léiriú agus iad ag siúl nó ag taisteal ar bhus chuig an Choláiste agus abhaile ón Choláiste. Ba chóir bheith cuirtéiseach le muintir na háite, san siopa, oifig an phoist nó aon láthar eile. D’fhéadfadh fionraí nó dibirt a bheith i gceist i gcás droch iompar.

Activities/Imeachtaí

Students are not allowed to go fishing, swimming or partake in other activities outside the college supervised program. In particular it is forbidden to go near any body of water unsupervised. This is to ensure the safety and wellbeing of all students. Any student who breaks this rule may be suspended or expelled from the college/d’fhéafaí scoláire a chuir ar fionraí nó a dhibirt má tá siad páirteach in aon imeachtaí – iascaireacht/snámh agus araile – taobh amuigh do na himeachtaí atá eagraithe ag an Choláiste. Ach go hairithe níl cead dul gar do haon uisce – loch, abhainn, trá - gan feitheoireacht cuí.

Mobile Phones/Fón Póca

Mobile phones are allowed for contact between students and home only Tuesday and Thursday between 6.15 – 6.45 p.m and Sunday morning between 9.30 and 10.30 am (From guesthouse only). Phones to be labelled with name and mobile number and left with the ‘Bean an Tí’ except as above. No contact by phone or text messaging is allowed between students and others in the College or in the area during the course, except under supervision. Phones cannot be used in the Teach Lóistín to take pictures in any circumstances. Possession of a second mobile phone, by any student in the college, will be punishable by suspension or expulsion. Students can bring one phone with them and that phone must be handed up to the Bean an Tí.

Ceadaítear an fón póca sa Teach Lóistín chun teagmháil a dhéanamh leis an baile ar an Mháirt agus an Deardaoin idir 6.15-6.45 i.n. agus ar maidin de Domhnaigh idir 9.30-10.30r.n.

Ba chóir go mbeadh lipéad ar gach fón le ainm agus uimhir fón agus fágtha le Bean an Tí taobh amuigh do na hamannta thuasluaite. Ní cheadaítear aon teaghmháil idir scoláirí ar an fón póca nó le éinne eile, ach amháin faoi mhaoirseacht. Ní cheadaítear griangraf a thógáil le fón sa Teach Lóistín nó aon áit eile. Ní ceadaítear seilbh ar aon fón eile seachas an fón atá i seilbh Bean an Tí. D’fhéadfadh díbirt nó fionraí bheith i gceist má sháraítear na rialacha seo.

To assist students in becoming more confident and fluent in their spoken Irish and to ensure the best possible outcome because of being immersed in the language for two weeks we would ask that no tablets or smart devices, including smart watches with wi-fi or cellular connectivity are brought by students on the course. These devices can be a distraction and limit the capacity of students to converse through Irish. Students will have limited access to their mobile phones. We ask for your cooperation in this update to the Cód Iompar.  

Ní ceadaítear táibléid nó aon ghléas cliste ina n’airítear uaireadóir cliste fad agus atá scoláirí ar an gCeathrú Rua mar go gcuireann sé isteach ar dul chun cinn na ndaltaí san teanga.  

Visits/Cuairt

We invite parents and relatives to visit the Coláiste on Sundays:  11. 30 – 7.30 p.m., if they wish to take out students. Parents can collect students from the College between 11.30 – 1.00, with permission from the Principal Teacher. Taking out any other students:  You will need to have written permission from their parents with you. See Covid 19 Plan for updates to this rule.

Tugtar cuireadh roimh thuismitheoirí teacht ar chuairt ar an gColáiste ar an Domhnach agus is féidir le scoláirí imeacht le tuismitheoir idir 11.30-7.30 más mian, ach an scoláire a bhailiú idir 11.30-1.00, le cead ón bPríomhoide. Caithfear cead scriofa a thaispeáint má tá tuismitheoir chun aon scoláire eile nach leo a thabhairt ón gColáiste chomh maith.

Misconduct/Mí-Iompar

Students are expected to conduct themselves in a responsible and respectful manner throughout their stay in Coláiste Chiaráin. Misbehaviour towards staff, including the principal and vice principal, teachers and cúntóirí will not be tolerated and may lead to suspension or expulsion. Misbehaviour in the guesthouse and towards Bean an Tí is not acceptable and may also lead to suspension or expulsion. Any instances of misbehaviour will be fully investigated by the principal, and the Directors informed. Students must abide by these rules whether in the classroom, engaged in sporting and cultural activities, in the guesthouse or travelling to and from the College (walking or bus).

Co operation
It is very important to be co-operative with the Bean a’Tí, the cúntóirí and the College staff. Misbehaviour, verbal or physical intimidation, intentional or otherwise will not be tolerated.

Failure to comply will warrant expulsion.

N.B.    No reimbursement of fees is permitted and no exceptions will be made.

Ba chóir do scoláirí bheith freagrach agus measúil le linn an tréimhse a chaitheann siad ar an gCeathrú Rua. Ní ghlacfar le haon mí-iompar le cúntóirí, múinteoirí, an bhainistíocht, Fear agus Bean an Tí nó le muintir na háite. D’fheadfaí scoláire a chuir ar fionraí nó a dhibirt ón gColáiste má léiríonn siad mí-iompar atá tromchúiseach agus inghlactha – sa seomra ranga, le linn imeachtaí sa Choláiste, san Teach Lóistín, ag taisteal chuig agus abhaile ón gColáiste nó ar aon láthar eile le linn an chúrsa. Ní dhéanfar aon aisíoc ar tháillí má chuirtear scoláire abhaile mar gheall ar droch iompar.

Procedure in the event of Rule-breaking

 • Any instances of rule breaking will be investigated thoroughly by the principal and vice principal/déanfar fiosrú mion ar an gcás
 • The issue will be discussed with the student who will be given the opportunity to explain what has occurred/tabharfar deis don scoláire gach a thárla a mhíniú
 • It may be necessary to confer with other witnesses to the event/labhrófar le haon finné
 • Parents will be informed as soon as possible about the events that have transpired and be given an opportunity to speak with their child/míneofar an scéal le tuismitheoirí a luaithe agus is féidir agus beidh deis acu labhairt lena mhac/iníon
 • Each situation is different and in each case the principal of the college, with the Directors, will aim for the fairest outcome possible for all involved. This will be communicated with parents as quickly as possible. At all times the College aims to be flexible and fair but it may be necessary to suspend or expel a student as a result of their behaviour. Tá gach cás aonarach agus éagsúil. Déanfaidh údaráis an Choláiste gach iarracht bheith féaráilte ar mhaithe le gach duine. Beidh béim ar chumarsáid éifeachtach le tuismitheoirí agus scoláirí. Déanfar gach iarracht bheith solúbtha agus tuisceanach.

 

Suspension or Expulsion/Fionraí nó Dibirt

It is our sincere hope that it doesn’t arise that a student would be suspended or expelled from the course but if this should prove unavoidable we aim to be reasonable and understanding in our response and to treat all concerned with dignity and respect:

 • We will give parents every assistance to arrange collection of their son/daughter from An Cheathrú Rua if they have been suspended or expelled from the College. However this should happen promptly as in certain circumstances it may be inappropriate for the student to remain for example overnight/tabharfar gach tacaíocht do thuismitheoirí a bheidh ag bailiú scoláire ón gCeathrú Rua má tá siad á chur abhaile ach tá freagracht ar thuismitheoirí scoláirí a bhailiú gan mhoill
 • It is the responsibility of parents to make the travel arrangements necessary for their child if that child has been suspended or expelled. As stated previously, the College management will provide every assistance possible.
 • It may be appropriate in certain cases and under certain conditions to allow a student who has been sent home to return later during the course or to return to the College for a different course/i gcásanna áirithe d’fhéadfaí go mbeadh cuireadh ag scoláire a cuireadh abhaile teacht arais roimh dheireadh an chúrsa nó teacht ar chúrsa eile ach coinníollacha áirithe a bheith i gceist