Cúrsaí Samhraidh

Samhradh 2024

Meitheamh: (A1) 02/06/’24 – 15/06/2024

Meitheamh: (A2) 16/06/’24 – 29/06/2024

Scoláirí 1ú & 2ú Bliain

Iúil: (B1) 30/06/’24 – 13/07/2024

Iúil: (B2) 14/07/’24 – 27/07/2024

1ú- 2ú bl / 3ú- 5ú bl (Aois 12 - 18 bliana)

Lúnasa: (C1) 28/07/2024 – 10/08/2024

1ú- 2ú bl / 3ú- 5ú bl (Aois 12 – 18 bliana)

Cúrsa Réamh-Árdteist

Dóibh siúd atá ag suí an Árdteist sa todhchaí déanfar dian-ullmhúchán don Ghaeilge ó bhéal.

 • Béaltriail
 • Béim ar leith ar an gcomhrá don Scrúdú Cainte
 • Bréag-Agallaimh/(Samplaí ar fís)
 • Cluastuiscint
 • Foclóir agus Gramadach

Cúrsa don Sraith Shóisearach

 • Scolairí 1ú & 2ú bliain
 • Comhrá, cur i láthair, leagannacha cainte, réamh-ullmhúchán don scrúdú cainte
 • Díospóireachtaí

Cúrsa do Scoláirí Bunscoile

 • Rang 5 & 6
 • Bunchúrsa Gaeilge...béim ar nathanna agus abairtí bunúsacha comhrá
 • Ullmhúchán don dara leibhéal

Cuspóir

Cúrsaí den scoth a chur ar fáil dár gcuid scoláirí sa Cheathrú Rua, ionas go n’éiríonn leo líofacht bhreá a bhaint amach sa Ghaeilge.
An Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a fhorbairt agus a spreagadh ins na scoláirí, tré atmaisféar taitneamhach, pléisiúrtha a sholáthar dóibh i gColáiste Chiaráin sa gCeathrú Rua agus an teanga a fhoghlaim i dtimpeallacht shéimh, gan teannas ná brú ach le dea thoil agus le mian.

An Ghaeilge bheo a fhoghlaim agus a cheiliúradh, tríd an iliomad imeachtaí cultúrtha, siamsaíochta agus spóirte, anseo i geartlár na Gaeltachta i gConamara.

Sin é ár mian i gColáiste Chiaráin.

Clár Laethúil

10:00 – 13:15: 3 Ranganna Foirmiúla
15:30 – 17:15: Cluichí taobh amuigh, Comórtais, Trá & Gníomhaíochtaí éagsúla
19:30 – 21:15: Céilí, amhráin, comórtais idir-tí, dioscó gaelach, gúna mhaisiúil & go leor gníomhaíochtaí spéisiúla agus spraíúla eile.

Lá i gColáiste Chiaráin

Tá lá tipiciúil gnóthach agus spraíúil. Dúisíonn na mic léinn ina dtithe áit a mbeidh bricfeasta ullmhaithe dóibh ag Bean / Fear an Tí. Siúilfidh siad / gheobhaidh siad bus chuig an gcoláiste leis na scoláirí eile sa teach lóistín. Tosóidh siad ranganna ag 10 ar maidin.

Díríonn na ranganna ar fhorbairt teanga ó bhéal. Féadfaidh na mic léinn a bheith ag súil go gclúdóidh siad na príomhábhair a chuimsítear i gcuraclam an Sraith Shóisearaigh agus na hÁrdteistiméireachta. Tá na ranganna idirghníomhach le béim ar scileanna cainte agus éisteachta agus muid ag iarraidh barr feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge comhráiteach.

Photo 30-07-2020, 18 18 25

San iarnóin baineann na daltaí taitneamh as gníomhaíochtaí spóirt. Tá an t-ádh linn a bheith lonnaithe cois farraige trínar féidir linn réimse spóirt uisce a sholáthar. Féadfaidh na mic léinn a bheith ag súil le páirt a ghlacadh i gcadhcáil, snorcláil agus snámh.

Ar ndóigh tá cultúr láidir CLG ar an gCeathrú Rua agus arís beidh deiseanna ann peil agus iománaíocht a imirt. Bíonn aíonna speisialta againn ó am go ham chun cabhrú le hoiliúint. Murab é an spórt do rud; ná bíodh eagla ort! Glacann ár gcuid mac léinn páirt freisin i Zumba, ranganna aeróbaice, rothaíocht, fánaíocht agus gníomhaíochtaí bunaithe ar ealaín agus dramaíocht!

Photo 30-07-2020, 18 16 42

Ag na céilithe a cuirtear ar fáil sa choláiste gach oíche, foghlamaíonn na scoláirí na céimeanna rince don chéilí traidisiúnta. Bíonn téama ann gach oíche agus is breá leis na mic léinn gléasadh suas agus a gcuid cruthaitheachta a thaispeáint! Ullmhaíonn gach teach le haghaidh seó tallainne freisin; comórtas i measc na mac léinn ina gcuimsíonn siad gnéithe den drámaíocht, den cheol agus den damhsa!

Bíonn gach lá difriúil agus mar sin, beidh athruithe ar an tráthchlár ar laethanta áirithe, ó am go h’am. Ní féidir linn fanacht le cuimhní nua a dhéanamh lenár gcuid mac léinn amach anseo. Ag tnúth le fáilte a chur romhat chuig Coláiste Chiaráin!

Lóistín

Bíonn gach teach lóistín aitheanta agus ceadaithe ag Roinn na Gaeltachta. Is í an Ghaeilge teanga labhartha an tigh lóistín agus cinnteoidh Fear / Bean an Tí i gcónaí go labhraíonn a gcuid scolairí Gaeilge.

Cinnirí Tí

Tacaímid le mic léinn meánscoile atá ag filleadh agus a léirigh spéis mhór sa Ghaeilge tar éis dóibh freastal ar Choláiste Chiaráin roimhe seo. De ghnáth bíonn siad i dtimthriall na nÁrdteistiméarachta agus san aois-ghrúpa níos sine. Tá cinnire tí i ngach teach chun tacú leis na scoláirí.

Banc an Choláiste

Ta muid ag súil go dtaiscfidh mic léinn a gcuid airgid phóca i mBanc an Choláiste, áit a gcoinneofar airgead go sábháilte agus inar féidir é a aistarraingt gach lá de réir mar is gá. Is féidir lóisteáil a dhéanamh chomh maith.

Breoiteacht Leighis / Ailléirgí

Bíonn dochtúir ar fáil i gcónaí. Íocann an mac léinn nó a thuismitheoirí costas an tinrimh. Iarrtar ar thuismitheoirí an coláiste a chur ar an eolas faoi aon bhreoiteacht athfhillteach le linn áirithinte (e.g. asma, fliuchadh leapa, ailléirgí srl…). Is féidir tuarascáil leighis a íoslódáil anseo agus a cheangal le d’fhoirm iarratais.

Agallamh

Eagraítear cruinnithe faisnéise roimh na cúrsaí do thuismitheoirí agus do mhic léinn nár fhreastail ar an gcoláiste roimhe seo. Eagraítear iad de ghnáth i rith mí Bealtaine. Socraítear ionaid sna háiteanna is áisiúla do thuismitheoirí ar fud na tíre. Caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir freastal ar na cruinnithe seo leis na mic léinn. Cuirfear na mic léinn faoi agallamh d’fhonn a leibhéal reatha Gaeilge a mheas agus chun a chur ar a gcumas aon cheisteanna a chur sula dtaistealaíonn siad chuig An Cheathrú Rua. Is deis é freisin do thuismitheoirí aon cheisteanna atá fós acu a chur.